πρόγνωση καιρού από το weather.gr NETWORK: Ποιοι δημοτικοί αστυνομικοί εξαιρούνται από την κινητικότητα - Όλα τα ονόματα :

Ποιοι δημοτικοί αστυνομικοί εξαιρούνται από την κινητικότητα - Όλα τα ονόματα

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013


 Επτά είναι οι κατηγορίες των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της κινητικότητας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείουΕσωτερικών.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, οι δημοτικοί αστυνομικοί που εξαιρούνται από την κινητικότητα είναι οι εξής:

- O υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών
- O υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
- O υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,
- O υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του ν. 4172/2013
- O υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,
- O υπάλληλος που υπηρετεί σε δήμο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β' 3465/ 28.12.2012) έχει κάτω από 5.000 μόνιμους κατοίκους, και
- O υπάλληλος που κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.

«Oπως ρητά προβλέπεται ακολούθως στην ίδια παράγραφο, οι υπάλληλοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων, μετατάσσονται αυτοδικαίως, από τις 23.9.2013, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.